Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

blaguepauvre
7142 ee00 500
Reposted fromgrobson grobson viaApriloNeil ApriloNeil
blaguepauvre
5333 21e8
Reposted fromherrnett herrnett
blaguepauvre
blaguepauvre
9731 f77a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viamantonis mantonis
blaguepauvre
5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil
5983 6da0 500
Reposted fromsickmuse sickmuse
5950 ebed
Reposted fromthetemple thetemple
9167 53ec 500
Reposted fromdivi divi viaimpulsivee impulsivee
blaguepauvre
Reposted fromnordern nordern viaarachnephobic arachnephobic
blaguepauvre
3919 54de 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaarachnephobic arachnephobic
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viaimpulsivee impulsivee
blaguepauvre
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee

September 17 2017

7171 4772 500
Reposted fromscientisms scientisms
blaguepauvre
6703 31b4 500
Reposted fromhagis hagis
blaguepauvre
6705 4bab
Reposted fromhagis hagis
blaguepauvre
6744 1166 500
Reposted fromfafner fafner

September 16 2017

blaguepauvre
1547 e5b1
Reposted frombabyface babyface
0189 b54b 500
Reposted frombrumous brumous viaimpulsivee impulsivee
blaguepauvre
Bo wierzę, że czasami musi nas spotkać dużo zła, żeby mogło nas spotkać dużo dobra. Grunt to umieć przetrwać to pierwsze i – choćby cholernie bolało – zaczekać, aż przyjdzie to drugie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl