Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

blaguepauvre
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain
blaguepauvre
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaimpulsivee impulsivee
blaguepauvre
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted frommslexi mslexi viaimpulsivee impulsivee

April 04 2017

blaguepauvre
4320 dcab 500
Reposted fromkurorori kurorori viadezynwoltura dezynwoltura
blaguepauvre
3368 a285 500
Reposted fromkurorori kurorori viadezynwoltura dezynwoltura

March 28 2017

blaguepauvre
6412 624c
blaguepauvre
blaguepauvre
blaguepauvre
4457 49e9
Reposted fromcorvax corvax viawoes woes
blaguepauvre
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viawoes woes

March 26 2017

5084 b741 500

1000drawings:

Life is Invading My Space   by Norman Duenas

March 25 2017

blaguepauvre
Reposted fromFlau Flau viaarachnephobic arachnephobic

March 23 2017

blaguepauvre
4736 3b0e 500
Reposted fromNajada Najada viadezynwoltura dezynwoltura

March 22 2017

blaguepauvre
3195 5a51 500
blaguepauvre
1575 18f3 500
Reposted fromtelewizja telewizja viadezynwoltura dezynwoltura
blaguepauvre

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viadelain delain
blaguepauvre
2983 5606 500
Reposted fromahora ahora viadelain delain

March 21 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl